нова ЕС директива бизнесът ще трябва да доказва "еко" твърденията си
news

ЕС с нови правила срещу GREENWASHING

Европейската Комисия (ЕК) предлага критерии срещу подвеждащите твърдения за екологичност на продукти (т.нар. greenwashing). Те целят да помогнат на потребителите да имат повече яснота и по-качествена информация за избор на реално екологични продукти и услуги. Бизнесите, които полагат истински усилия за подобряване на екологичната устойчивост на своите продукти, ще бъдат по-лесно разпознавани от потребителите, вместо да се сблъскват с нелоялна конкуренция. Не знам за вас, но аз чакам този текст от дълго време.

От проучване на ЕК от 2020 г. става ясно, че 53,3% от разгледаните екологични твърдения в ЕС са били неясни или подвеждащи, а 40% – необосновани. Липсата на общи правила за бизнеса води до greenwashing и нелоялни конкуретни практики.

Надеждна, сравнима и проверима информация за потребителите

Според предложението, когато компаниите решат да направят “еко” твърдение за своите продукти или услуги, те ще трябва да спазват минимални норми за начина, по който го обосновават и съобщават.

Предложението е насочено към изрични твърдения, като например: “тениска, изработена от рециклирани пластмасови бутилки”, “доставка с компенсация на CO2”, “опаковка, изработена от 30% рециклирана пластмаса” или “слънцезащитен продукт, щадящ океаните”. То има за цел да се справи и с драстично увеличеното разпространението на “екологични” етикети и стандарти. Обхваща всички доброволни твърдения за екологичните въздействия, аспекти или резултати на даден продукт, услуга или на самия търговец.

Твърденията ще трябва да бъдат доказвани от верифицирани от независим орган

Преди дружествата да съобщят на потребителите който и да е от обхванатите видове “зелени” твърдения, те ще трябва да бъдат независимо проверени и доказани с конкретни данни. Като част от научния анализ, компаниите ще определят екологичните въздействия, които действително са от значение за техния продукт, както и ще идентифицират всички възможни компромиси, за да дадат пълна и точна картина.

Ясни и хармонизирани правила и стандарти

Няколко правила ще гарантират, че твърденията се съобщават ясно. Например твърденията или стандартите, които използват обобщена оценка на цялостното въздействие на продукта върху околната среда, вече няма да бъдат разрешени, освен ако не са определени в правилата на ЕС. Ако продуктите или организациите се сравняват с други, тези сравнения трябва да се основават на еквивалентна информация и данни.

Предложението ще регулира и “екологичните” стандарти. В момента съществуват най-малко 230 различни “еко” стандарта и има доказателства, че това води до объркване и недоверие на потребителите. За да се контролира разпространението им, няма да се допускат нови публични схеми за стандартизиране, освен ако не са разработени на равнище ЕС. Всички нови частни схеми ще трябва да покажат по-висока екологична амбиция от съществуващите и да получат предварително одобрение, за да бъдат разрешени. Съществуват подробни правила за екологичните стандарти като цяло: те трябва да бъдат надеждни, прозрачни, независимо проверени и редовно преглеждани.

Пълният текст на предложението можете да откриете тук.

Като следващата стъпка в законодателна процедура предложението за Директива за зелените вземания ще бъде подадено за одобрение от Европейския парламент и от Съвета.

Leave a Reply