Малките хотелски шампоани остават в миналото
news,  out and about

Малките хотелски шампоанчета ще останат в историята, заедно с много други опаковки

  • Европейската Комисия предлага нови законови изменения, с които да забрани ненужните опаковки и да стимулира многократната употреба и качественото (closed loop) рециклиране. 
  • Ще бъдат забранени някои опаковки – тези за еднократна употреба за храни и напитки, консумирани в заведенията за хранене, малките бутилки за шампоани и други подобни продукти, използвани в хотелите.
  • Очаква се до 2030 г. предложените мерки да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове от опаковки с почти една трета – намаление, равняващо се на годишните емисии на Хърватия. Потреблението на вода ще бъде намалено с 1,1 млн. м3.

По данни на ЕК средно годишно, всеки европеец генерира почти 180 кг отпадъци от опаковки. В момента 40% от пластмасата и 50% от хартията в ЕС се използват за направата на опаковки. Ако не бъдат предприети действия, до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат с още 19%, а отпадъците от пластмасови такива – с цели 46%.

По-малко отпадъци от опаковки, повече многократната употреба. До 2030 г. всички опаковки трябва да бъдат рециклируеми.

Предложените изменения на законодателството на ЕС има три главни цели. Първо, ограничаване на излишното опаковане и насърчаване на решения за опаковки за повторна употреба и повторно пълнене. Второ, за да се стимулира висококачественото рециклиране („затворен цикъл“): до 2030 г. всички опаковки на пазара на ЕС да бъдат рециклируеми по икономически жизнеспособен начин. Трето, намаляване на необходимостта от първични природни ресурси и създаване на добре функциониращ пазар за вторични суровини, като се увеличи използването на рециклирани пластмаси в опаковките посредством задължителни цели.

  • Главната цел е намаляване на отпадъците от опаковки с 15 % до 2040 г., в сравнение с 2018 г., на глава от населението във всяка страна членка. Това би довело до цялостно намаляване на отпадъците в ЕС с около 37% в сравнение със сценария, в който законодателството остава непроменено. Това ще се постигне както чрез повторна употреба, така и чрез рециклиране. 
  • За да се насърчи повторната употреба или повторното пълнене на опаковки, които през последните 20 години се намалели значително, бизнесите ще трябва да предлагат на потребителите определен процент от своите продукти в опаковки за многократна употреба, например напитки и ястия за вкъщи или доставки в електронната търговия. Също така ще има известна стандартизация на форматите на опаковките и ясно етикетиране на опаковките за повторна употреба.
  • С цел справяне с явно излишното опаковане, ще бъдат забранени определени форми на опаковане, например тези за еднократна употреба за храни и напитки, които се консумират в ресторантите и кафенетата, опаковки за еднократна употреба за плодове и зеленчуци, малки бутилки за шампоани и други миниатюрни опаковки в хотелите.  
  • Много мерки имат за цел да направят опаковките напълно рециклируеми до 2030 г. Това включва определяне на критерии за проектиране на опаковките; създаване на задължителни депозитни системи за връщане за пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета за напитки; и поясняване кои много ограничени видове опаковки трябва да бъдат компостируеми, за да могат потребителите да ги изхвърлят с биологичните отпадъци.
  • Ще има също така задължителни ставки за рециклирано съдържание, което производителите трябва да включат в новите пластмасови опаковки. Това ще спомогне за превръщането на рециклираната пластмаса в ценна суровина — както вече беше показано с примера с бутилките от PET в контекста на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

Ясни маркировки

Предложението цели и да премахне объркването относно това коя опаковка в кой кош за отпадъци трябва да бъде изхвърлена. За целта върху всяка опаковка ще има универсални символи, показващи от какво е изработена и в кой поток отпадъци следва да отиде. Те ще бъдат стандартизирани за целия ЕС.

Очаква се до 2030 г. предложените мерки да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове от опаковки с 23 млн. т. или почти една трета – намаление, равняващо се на годишните емисии на Хърватия. Потреблението на вода ще намалее с 1,1 млн. m3. Разходите за икономиката и обществото от екологичните щети ще намалеят с 6,4 милиарда евро в сравнение с базовия сценарий за 2030 г.

Производителите на опаковки за еднократна употреба ще трябва да инвестират в прехода, но според анализ на ЕК, цялостното въздействие върху икономиката и създаването на работни места в ЕС ще бъде положително. Само чрез увеличаването на повторната употреба се очаква до 2030 г. в сектора на повторната употреба да се създадат над 600 000 работни места, много от които ще бъдат в местни малки и средни предприятия. Очакват се много иновации в решенията за опаковане, които да улеснят намаляването, повторната употреба и рециклирането. Очаква се също така мерките да спестят пари: всеки европеец може годишно да спести почти 100 евро, ако предприятията прехвърлят икономиите към потребителите. 

Ясни регулации около биопластмасите, биоразградимите и компостируемите пластмаси

Потреблението и производството на пластмаси на биологична основа и на биоразградими и компостируеми пластмаси постоянно се увеличава. За съжаление често вместо да помогнат за решаване на проблема с пластмасовото замърсяване, климатичните промени и загубата на биоразнообрзие, те го изострят. Тема, по която с вас си говорихме тук преди няколко години.

С новата рамка Комисията ще внесе яснота за потребителите и бизнеса по отношение на биоплaстмасите”, компостируемите и биоразградимите пластмаси, като определя за кои приложения такива имат реален по-малък отпечатък върху околната среда и как те следва да бъдат проектирани, обезвреждани и рециклирани.

Накратко, за производството на биологични пластмаси ще бъде необходимо да се използват устойчиви суровини, органични отпадъци и остатъчни продукти. Това е така, защото все по-често наблюдаваме парадокса, че при липсата на достатъчно пространство за добив на храна и масовото обезлесяване, виждаме огромни площи да се засаждат с реколти, които да се ползват за производството на биопластмаса.

Освен това, ЕК прави опит за борба с greenwashing практиките

Производителите трябва да избягват общи твърдения по отношение на пластмасовите продукти, като например „биопластмаси“ и „на биологична основа“, а следва да цитират точния и измерим дял на съдържанието на пластмаса на биологична основа в продукта (например: „продуктът съдържа 50 % пластмаса на биологична основа“).

Промишлено компостируемите пластмаси следва да се използват само когато оказват по-малко въздействие върху околната среда, не оказват отрицателно въздействие върху качеството на компоста и когато е въведена подходяща система за събиране и третиране на биологични отпадъци. Промишлено компостируеми опаковки ще бъдат разрешени само за торбички за чай, филтри за кафе и филтърни дози кафе, плодови и зеленчукови лепенки и много леки пластмасови торбички. На продуктите винаги трябва да е посочено, че са сертифицирани за промишлено компостиране в съответствие със стандартите на ЕС.

Следващи стъпки

Предложението относно опаковките и отпадъците от опаковки предстои да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета съгласно обикновената законодателна процедура.

Рамката на политиката относно пластмасите на биологична основа, биоразградимите и компостируемите пластмаси ще направлява бъдещата работа на ЕС по този въпрос, например изискванията за екопроектиране на устойчиви продукти, програмите за финансиране и международните дискусии. Комисията насърчава гражданите, публичните органи и предприятията да използват тази рамка при вземането на решения по отношение на своите политики, инвестиции или покупки.

Предложенията са следствие от Първия пакет от мерки за кръгова икономика, приет през март 2022 г. Той включва новия регламент за екопроектирането на устойчиви продукти, стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия, като предлага нови мерки, които дават възможност на потребителите да играят по-пълноценна роля в екологичния преход.

Източник: European Commission

Leave a Reply